Π.Μ.Σ Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Management

Master of science in Public Administration - Public Management

 

uniwa

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi2021-22.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2021-22[ ]885 kB

applicationΗ αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Προγράμματος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του ΠΜΣ (διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://papm.uniwa.gr).

 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.

 3. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου αίτησης, οι υπόλοιπες δύο αναγράφουν στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας).

 4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος συνοδευόμενου από Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου, αριθμητικά. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως 500 λέξεις)

 6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 που μπορεί να αντικαθίσταται από βεβαιωμένες σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια ή κατοχή πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας ή κατοχή πτυχίου Αγγλόφωνου Τμήματος Ελληνικού ΑΕΙ ή διαπίστωση αντίστοιχου επιπέδου γνώσης κατόπιν εξέτασης που αποδεικνύει την επαρκή γνώση της γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας μπορεί να υποκαθίσταται από αντίστοιχου επιπέδου γνώση της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με αναγραφόμενο εξωτερικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (υπόδειγμα: διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://papm.uniwa.gr) - (προαιρετικά).

 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής  εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).

 9. Αντίγραφα άλλων μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών τίτλων (εφόσον υπάρχουν).

 10. Δημοσιεύσεις ή έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό που βεβαιώνει ερευνητική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν).

 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του, και εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει είτε τα πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται.

Ο καθορισμός του χρόνου διεξαγωγής της συνέντευξης θα ανακοινώνεται εγκαίρως στους υποψηφίους.