Χαιρετισμός Διευθυντή

Αγαπητοί υποψήφιοι,

Σας υποδεχόμαστε στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος με χαρά και αισθανόμαστε την ανάγκη να σας εισαγάγουμε σε αυτό, ώστε να σχηματίσετε μια άμεση και πρώτη εικόνα, της χρησιμότητας και της σημασίας του για σας.

Βασικό πρόβλημα της χώρας αναδεικνύεται διαχρονικά η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημόσιου Τομέα. Θεμελιώδες δε μέγεθος που συνδέεται με την λειτουργία του Δημόσιου Τομέα είναι πρώτιστα το ανθρώπινο δυναμικό, που η ποιότητά του εξαρτάται από τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα προσόντα του.

Καθ’ όλο το διάστημα της μέχρι σήμερα οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης τέθηκε, και μάλιστα σε ορισμένες περιόδους με ιδιαίτερη ένταση, η ανάγκη αναδιάταξης του Δημόσιου Τομέα που γίνεται ιδίως στη βάση της συνολικής αξιολόγησης και ειδικότερα της αξιολόγησης του προσωπικού. Το ζήτημα αυτό ασφαλώς θα τεθεί εκ νέου και στο άμεσο μέλλον, αφού άλλωστε αποτελεί πάγιου πλέον χαρακτήρα μνημονιακή δέσμευση.

Εξάλλου η εργασιακή αβεβαιότητα και ανασφάλεια που παρατηρείται σε όλους τους τομείς επεκτείνεται και στο Δημόσιο για το οποίο εκπονούνται κατά καιρούς διάφορα σχέδια αναδιατάξεων και πάσης μορφής «μεταρρυθμίσεων», όπως ιδίως αυτή της κινητικότητας, καθώς και του περιορισμού ή κατάργησης των μέχρι τώρα ισχυουσών εγγυήσεων υπέρ του προσωπικού, με σημαντικότερη την μονιμότητα. Τα σχέδια όμως των αναδιατάξεων αυτών έχουν πυκνώσει ιδίως τα τελευταία δύσκολα μνημονιακά χρόνια.

Παρόλα αυτά η απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα παρουσιάζεται περισσότερο ελκυστική από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλον τομέα προσφέρει απασχόληση, καθότι εξακολουθεί να είναι η περισσότερο εξασφαλιστική και καλά αμειβόμενη. Οι ενδείξεις είναι ότι αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει και στο μέλλον.

Το ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση- Δημόσιο Μάνατζμεντ» απευθύνεται τόσο σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και επιθυμούν να προσαυξήσουν και να εξελίξουν τα προσόντα τους και επίσης σε αυτούς που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν στον Δημόσιο Τομέα. Περαιτέρω δέχεται πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με οποιαδήποτε ειδίκευση. Η ποικίλη μάλιστα προέλευση των φοιτητών θα εμπλουτίσει το Πρόγραμμα, αφού άλλωστε ο Δημόσιος Τομέας είναι μία πλουραλιστικού χαρακτήρα περιοχή.

Το Πρόγραμμα βασίζεται ιδίως στην οργανωτική και διοικητική διάσταση της οποίας η υπηρέτηση αποτελεί το απόλυτο ζητούμενο για τη σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση. Και τούτο χωρίς να παραμελεί και να θέτει στο περιθώριο και την θεσμική διάσταση, η οποία είναι έντονα παρούσα σε όλες τις οργανώσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Συνολικά, φιλοδοξία του Προγράμματος είναι να προσπορίσει τα αναγκαία επιστημονικά και γνωστικά εφόδια και εμπειρίες στους φοιτητές του, που θα τους δώσουν περαιτέρω την δυνατότητα θεμελιώσουν ή να βελτιώσουν και κατοχυρώσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, στελεχώνοντας, ως επιτελικά στελέχη, τον Δημόσιο Τομέα. Φιλοδοξεί επίσης να δημιουργήσει μία σημαντική πηγή ανθρώπινου δυναμικού που θα συμβάλλει σε μία αποδοτική και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, η οποία θα αποτελέσει περαιτέρω βασικό μοχλό για την ανασυγκρότηση της χώρας και την όδευσή της προς την πολυπόθητη ανάπτυξη.-

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Δρ Δημήτριος Στράνης - Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής