Σε Ποιούς Απευθύνεται

student success1

Το ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση- Δημόσιο Μάνατζμεντ» απευθύνεται τόσο σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα και επιθυμούν να προσαυξήσουν και να εξελίξουν τα προσόντα τους, δηλαδή ή σε κεντρική κρατική υπηρεσία, ή σε στρατιωτική ή αστυνομική υπηρεσία ή σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που υπάγεται στον Δημόσιο Τομέα και ιδιαίτερα σε νομικό πρόσωπο οργανωμένο κατά το ιδιωτικό δίκαιο που έχει την μορφή της δημόσιας επιχείρησης.

 

Απευθύνεται όμως και σε αυτούς που επιθυμούν και σχεδιάζουν και φιλοδοξούν να εργασθούν στον κατά τα ανωτέρω οριοθετούμενο ευρύτερο δημόσιο τομέα και έτσι να εξασφαλίσουν μία ενδιαφέρουσα, αποδοτική, και σύμφωνη με τα προσόντα και τις δεξιότητές τους απασχόληση.

Ως προς τα βασικά τυπικά προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι γενόμενοι δεκτοί στο Πρόγραμμα:

To Πρόγραμμα δέχεται αποφοίτους Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στο στάδιο των προπτυχιακών τους σπουδών τους, είτε έχουν ασχοληθεί με οποιαδήποτε επιστημονικά αντικείμενα είτε έχει απασχολήσει λιγότερο ή περισσότερο η περιοχή της ευρύτερα νοούμενης Δημόσιας Διοίκησης. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ του εσωτερικού ή ομοταγών Σχολών του εξωτερικού ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Ανωτάτων εν γένει Σχολών, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου. Η ποικίλη προέλευση των φοιτητών του Προγράμματος είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του που θα το εμπλουτίσουν, αφού άλλωστε ο δημόσιος τομέας είναι μία πλουραλιστικού χαρακτήρα περιοχή.