ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει δέκα τρεις (13) πλήρεις εβδομάδες. Κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) το σύνολο των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες), του δευτέρου εξαμήνου σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και του τρίτου εξαμήνου σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Το Γενικό Σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) του Προγράμματος είναι ενενήντα (90).

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Ελληνική.

Τα μαθήματα και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και δοκιμασίες ορίζονται ως ακολούθως:

α) Παρακολούθηση τεσσάρων (4) Υποχρεωτικών μαθημάτων για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο και  δυο (2) για το τρίτο εξάμηνο.

β) Επιτυχής εξέταση στα δέκα (10) εξαμηνιαία μαθήματα.

γ) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο, με σύνολο τριάντα (15) πιστωτικές μονάδες.

Το Πρόγραμμα των μαθημάτων διαρθρώνεται ως εξής:

 * Κατεβάστε το περίγραμμα μαθήματος με κλικ στον τίτλο του μαθήματος  

ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος 

Τύπος

Ώρες/ Εβδομάδα

ECTS

1. Εισαγωγή στη Θεωρία των Δημοσίων Οργανώσεων – Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Δημόσιου Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

2. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων - Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση στο Δημόσιο Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

3. Στατιστικές Μέθοδοι & Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη Αποφάσεων στο Δημόσιο Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

4. Εργασιακές Σχέσεις & Θεσμοί στο Δημόσιο Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:

30

B΄ΕΞΑΜΗΝΟ

5. Διοικητικό Δίκαιο & Θεσμοί

Yποχρεωτικό

3

7.5

6. Διοίκηση Οικονομικών Πόρων του Δημοσίου Τομέα - Δημόσια Οικονομική

Yποχρεωτικό

3

7.5

7. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Πληροφοριακά Συστήματα και Επικοινωνία στο Δημόσιο Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

8. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Διοίκηση Έργου στο Δημόσιο Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

9. Οργανωσιακή Συμπεριφορά - Δεοντολογία & Ηθική στο Δημόσιο Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

10. Ευρωπαϊκό Θεσμικό Δίκαιο - Ευρωπαϊκή & Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση και Πολιτικές

Yποχρεωτικό

3

7.5

11. Διπλωματική Εργασία

Yποχρεωτικό

15

Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (-ECTS):

90

Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.