Πιστωτικές Μονάδες - Μαθήματα

Πρόγραμμα μαθημάτων

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει δέκα τρεις (13) πλήρεις εβδομάδες. Κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) το σύνολο των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες), του δευτέρου εξαμήνου σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και του τρίτου εξαμήνου σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Επίσης η Διπλωματική Ερευνητική Εργασία σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Το Γενικό Σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) του Προγράμματος είναι εκατό είκοσι (120).

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Ελληνική.

Τα μαθήματα και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και δοκιμασίες ορίζονται ως ακολούθως:

α) Παρακολούθηση τεσσάρων (4) Υποχρεωτικών μαθημάτων για το πρώτο εξάμηνο και τριών (3) για το δεύτερο και τρίτο καθώς και ενός (1) κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικού μαθήματος για το δεύτερο και το τρίτο εξάμηνο, με επτάμισι (7,5) πιστωτικές μονάδες (ECTS) έκαστο και με σύνολο ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες. Από τα μαθήματα αυτά, συνολικά δέκα (10) είναι Υποχρεωτικά και δύο (2) είναι κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά.

β) Επιτυχής εξέταση στα δώδεκα (12) εξαμηνιαία μαθήματα.

γ) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, με σύνολο τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Το Πρόγραμμα των μαθημάτων διαρθρώνεται ως εξής:

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες

 (ECTS)

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη (Θεωρία των Δημοσίων Οργανώσεων) 7,5
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης του Δημοσίου Τομέα 7,5
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων – Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση στο Δημόσιο Τομέα 7,5
Στατιστικές Μέθοδοι και Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη Αποφάσεων στο Δημόσιο Τομέα 7,5

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες

 (ECTS)

Διοικητικό Δίκαιο και Θεσμοί 7,5
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφοριακά Συστήματα στο Δημόσιο Τομέα 7,5
Διοίκηση Οικονομικών Πόρων του Δημοσίου Τομέα 7,5
Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα  
Δημόσια Οικονομική (Μακροοικονομική) 7,5
Ευρωπαϊκοί Θεσμοί – Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση και Ευρωπαϊκές Πολιτικές 7,5 


3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες

 (ECTS)

Οργανωσιακή Συμπεριφορά – Δεοντολογία και Ηθική στο Δημόσιο Τομέα 7,5
Εργασιακές Σχέσεις και Θεσμοί στο Δημόσιο Τομέα 7,5
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα 7,5
Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα  
Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση 7,5
Marketing και Επικοινωνία στο Δημόσιο Τομέα 7,5

 

4ο Εξάμηνο

 

Πιστωτικές Μονάδες

 (ECTS)

Διπλωματική Εργασία 30

ΓΕΝΙKO ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS): 120

Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να επέλθει
τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.