Γνωστικά Αντικείμενα - Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν την οργανωτική δομή των πάσης φύσης οργανώσεων του Δημόσιου Τομέα και τους κανόνες και τις αρχές με βάση τους οποίους ρυθμίζονται, καθώς και να συνδέουν ισόρροπα και αρμονικά την οργανωτική και θεσμική διάσταση.
 • Αξιοποιούν ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το πεδίο της Διοίκησης του Ιδιωτικού Τομέα και είναι σύμφωνο με την ιδιομορφία των Δημοσίων Οργανώσεων (New Public Management).
 • Χρησιμοποιούν τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και λήψης αποφάσεων με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και γενικότερα, της τεχνολογίας.
 • Διαθέτουν εμπεριστατωμένη γνώση των οικονομικών του Δημόσιου Τομέα, ώστε να χρησιμοποιούν τις διαδικασίες και μεθόδους Οικονομικής Οργάνωσης και Διαχείρισης, καθώς και επαρκή γνώση της Δημόσιας Οικονομικής.
 • Αναφέρονται στην ευρωπαϊκή διάσταση: στις δυνατότητες που παρέχει η συμμετοχή στην Ε.Ε. και η εφαρμογή των κανόνων, των αρχών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και επίσης, τα αφορώντα στην ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση.
 • Διακρίνουν από οργανωτική και θεσμική άποψη, αφενός μεταξύ κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και αφετέρου οργανώσεων που βασίζονται σε θεσμικά πρότυπα ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτικοοικονομική οργάνωση, δηλαδή ιδίως τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν δημόσιο σκοπό.
 • Συγκρίνουν θεσμούς, που εφαρμόζονται από Εθνικές Διοικήσεις άλλων προηγμένων χωρών και να αντλούν υποδείγματα για εφαρμογή, μετά από κατάλληλη προσαρμογή τους.
 • Διακρίνουν τις κατηγορίες και τα είδη των εργασιακών σχέσεων που απαντώνται στον Δημόσιο Τομέα που είναι προϋπόθεση του από οποιαδήποτε θέση χειρισμού τους
 • Χρησιμοποιούν τις ποσοτικές μεθόδους και τη στατιστική για τη λήψη αποφάσεων.
 • Αξιοποιούν τα διδάγματα του αντικειμένου της οργανωσιακής συμπεριφοράς, καθώς και της ιδιαίτερης ηθικής και δεοντολογίας που εφαρμόζεται στον Δημόσιο Τομέα.
 • Εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας για την προβολή του έργου του Δημόσιου Τομέα και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.
 • Χρησιμοποιούν τα πρότυπα ποιότητας που είναι καθιερωμένα, αναλόγως αν πρόκειται για αγαθά ή υπηρεσίες.
 • Αξιολογούν τα αποτελέσματα, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης, των επιλεγόμενων δράσεων στη βάση της οικονομικότητας και αποδοτικότητας και χωρίς παραμέληση της υπηρέτησης της ανάγκης εφαρμογής της αρχής της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος.
 • Επιλέγουν την εφαρμογή κατάλληλης, κατά περίπτωση, στρατηγικής, με εφαρμογή των ενδεικνυόμενων στρατηγικών μεθόδων.
 • Διοικούν αποτελεσματικά και με την συνδρομή όρων και προϋποθέσεων ποιότητας οποιαδήποτε μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης έργα.
 • Συνθέτουν μικρής ή μεγαλύτερης εμβέλειας μεταρρυθμιστικά σχέδια για την αλλαγή μικρών ή ευρύτερων τομέων της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Συγκροτούν, συνδέοντας πολλά μερικότερα στοιχεία, σε γενικότερης εμβέλειας και σύνθεσης διαδικασίες, δηλαδή στη διαμόρφωση γενικότερων πολιτικών σε επιμέρους ζητήματα.
 • Συνδέουν και συνθέτουν δημιουργικά και γόνιμα την αποτελεσματικότητα με το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια ωφέλεια, κατά την άσκηση οποιασδήποτε πολιτικής και δράσης.
 • Συνολικά, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν την αναγκαία γνωστική υποδομή για την οργάνωση αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα και την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών του, καθώς και ιδίως για την ανταπόκρισή τους στις επαγγελματικές απαιτήσεις που τους επιβάλλονται, σε ένα περιβάλλον σύνθετο και παγκοσμιοποιημένο. Με τα ουσιαστικά προσόντα που θα αποκτήσουν θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς ηγέτες στη περιοχή του Δημόσιου Τομέα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαρθρώνεται ως εξής:

ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

Ώρες/ Εβδομάδα

ECTS

Εισαγωγή στη Θεωρία των Δημοσίων Οργανώσεων – Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Δημόσιου Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων - Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση στο Δημόσιο Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

Στατιστικές Μέθοδοι & Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη Αποφάσεων στο Δημόσιο Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

Εργασιακές Σχέσεις & Θεσμοί στο Δημόσιο Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:

30

B΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Διοικητικό Δίκαιο & Θεσμοί

Yποχρεωτικό

3

7.5

Διοίκηση Οικονομικών Πόρων του Δημοσίου Τομέα - Δημόσια Οικονομική

Yποχρεωτικό

3

7.5

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Πληροφοριακά Συστήματα και Επικοινωνία στο Δημόσιο Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Διοίκηση Έργου στο Δημόσιο Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οργανωσιακή Συμπεριφορά - Δεοντολογία & Ηθική στο Δημόσιο Τομέα

Yποχρεωτικό

3

7.5

Ευρωπαϊκό Θεσμικό Δίκαιο - Ευρωπαϊκή & Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση και Πολιτικές

Yποχρεωτικό

3

7.5

Διπλωματική Εργασία

Yποχρεωτικό

15

Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (-ECTS):

90

Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.