Δομή & Διάρκεια - Τόπος

Χρονική Διάρκεια

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Η διάρκειά του είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών. Κατά τα τρία πρώτα, διδάσκονται τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και κατά το τέταρτο εξάμηνο, εκπονείται η Διπλωματική - Ερευνητική Εργασία. Κάθε διδακτικό ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες.

Το Πρόγραμμα στο οποίο η φοίτηση πραγματοποιείται κανονικά ολοκληρώνεται σε δύο (2) έτη.

Που διεξάγονται τα μαθήματα

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται και θα ανακοινώνονται εγκαίρως και μέσω του site του Προγράμματος.