ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΜΣ: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Ιστοσελίδα: http://papm.puas.gr  

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ»  και προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 πενήντα (50) θέσεις εισακτέων, με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2018.

Το Πρόγραμμα ενεκρίθη κατά το νόμο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (105307/Ζ1/26-6-2018), από την Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου (10/29-5-2018) ΑΔΑ 69Φ746Μ9ΞΗ-39Λ), απόφαση δε της ίδρυσης έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και επίκειται η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα  και οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιπέδου Master, στη «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 26 Ιουλίου 2018 έως και 24 Αυγούστου 2018 ταχυδρομικά στη Δ/νση :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»

Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250

122 44 Αιγάλεω

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι / επί πτυχίω φοιτητές, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου έως την 30η Νοεμβρίου 2018. Αυτό θα πρέπει να προκύπτει από επίσημη βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος όπου φοιτούν. Σε περίπτωση επιλογής τους, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση του τίτλου Α’ κύκλου σπουδών.

Υποβολή αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του ΠΜΣ (διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://papm.puas.gr).
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.
 3. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου αίτησης, οι υπόλοιπες δύο αναγράφουν στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας).
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος συνοδευόμενου από Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου, αριθμητικά. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως 500 λέξεις)
 6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 που μπορεί να αντικαθίσταται από βεβαιωμένες σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια ή κατοχή πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας ή κατοχή πτυχίου Αγγλόφωνου Τμήματος Ελληνικού ΑΕΙ ή διαπίστωση αντίστοιχου επιπέδου γνώσης κατόπιν εξέτασης που αποδεικνύει την επαρκή γνώση της γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας μπορεί να υποκαθίσταται από αντίστοιχου επιπέδου γνώση της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με αναγραφόμενο εξωτερικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (υπόδειγμα :διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://papm.puas.gr) - (προαιρετικά).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής  εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
 9. Αντίγραφα άλλων μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών τίτλων (εφόσον υπάρχουν).
 10. Δημοσιεύσεις ή έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό που βεβαιώνει ερευνητική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν).
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του, και εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει είτε τα πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται.

Ο καθορισμός του χρόνου διεξαγωγής της συνέντευξης θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους υποψηφίους.Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα αυτών,  ως προϋπόθεση για την εγγραφή τους. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Ο αριθμός των προσφερομένων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ορίζεται σε πενήντα (50), κατά τα ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ οριζόμενα.

Οι όροι, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θα προβλέπονται από τον Κανονισμό του Προγράμματος.

Τα τέλη εγγραφής ανέρχονται στο ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων (€3000), για το σύνολο του Προγράμματος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα), το οποίο θα καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις με την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Οι διαλέξεις που αρχίζουν τον Οκτώβριο 2018, θα διεξάγονται Παρασκευή 15.30-21.30 και Σάββατο 09.00-15.00.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Πανεπιστημιούπολη 2 (Π. Ράλλη και Θηβών 250).

Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ» στα τηλέφωνα, Τηλ. 210-5381259, 6947-201626, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αθήνα 25 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δρ Κλήμης Νταλιάνης
Αναπληρωτής Καθηγητής