Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (papm-application.doc)papm-application.doc[ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ]109 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (papm-application.pdf)papm-application.pdf[ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ]206 kB

applicationΗ αίτηση διαβιβάζεται   ηλεκτρονικά ή αποστέλλεται ή παραδίδεται στην Γραμματεία του Προγράμματος σε φυσική μορφή. Συνιστάται η ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά, όλα μαζί και όχι τμηματικά, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά ή παραδίδονται ή αποστέλλονται σε φυσική μορφή στην Γραμματεία του Προγράμματος, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή ή εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ από όσους διαθέτουν πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού
 3. Φωτοαντίγραφο  αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων)
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση)  που μπορεί να αντικαθίσταται από βεβαιωμένες σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια ή κατοχή πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας ή κατοχή πτυχίου Αγγλόφωνου Τμήματος Ελληνικού ΑΕΙ ή διαπίστωση αντίστοιχου επιπέδου γνώσης κατόπιν εξέτασης που αποδεικνύει την επαρκή γνώση της γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας μπορεί να υποκαθίσταται από αντίστοιχου επιπέδου γνώση της  Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας
 7. Δύο(2) πρόσφατες φωτογραφίες
 8. Φωτοαντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή δεύτερου πτυχίου (προαιρετικά)
 9. Δύο συστατικές επιστολές (προαιρετικά)
 10. Δημοσιεύσεις ή έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό που βεβαιώνει ερευνητική δραστηριότητα (προαιρετικά)

Ο καθορισμός του χρόνου διεξαγωγής της συνέντευξης θα ανακοινώνεται εγκαίρως στους υποψηφίους.

Εφόσον οι υποψήφιοι επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε σε φυσική μορφή, προκειμένου να εγγραφούν, από τα παραπάνω έγγραφα τα εξής:

 1. Εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης πρωτότυπα υπογεγραμμένη
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ από όσους προέρχονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο  αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων)