Προκήρυξη - Χρόνος Υποβολής

Η προκήρυξη δημοσιεύεται μέσω του site του Μεταπτυχιακού, του site του Ιδρύματος, facebook και κάθε άλλου πρόσφορου τρόπου δημοσιότητας.

Η προκήρυξη περιέχει τον αριθμό των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών που προσφέρονται και τις βασικές ημερομηνίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα και σε αδρές γραμμές την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται την άνοιξη προκειμένου για τα Τμήματα τα οποία κάνουν έναρξη τον επόμενο Οκτώβριο.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός του χρόνου που καθορίζεται από την προκήρυξη για την υποβολή τους.