Επιλογή και αξιολόγηση υποψηφίων

Η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε υποψήφιος προκύπτει από εφαρμογή σειράς κριτηρίων. Κάθε υποψήφιος βαθμολογείται από την Εξεταστική Επιτροπή (Ε.Ε.) με άριστα το 100 και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Βαθμός πτυχίου και βαθμός διπλωματικής εργασίας (αν υπάρχει)
  2. Συνέντευξη (ως προς το αποτέλεσμά της)

Κατά την συνέντευξη σταθμίζονται ιδίως η κριτική, δηλαδή η συνθετική και αναλυτική ικανότητα του υποψηφίου.

Επίσης συνεκτιμώνται (αν υπάρχουν):

  • Κατοχή άλλου ή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων ή δεύτερου πτυχίου (αν υπάρχει)
  • Προηγούμενη επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα (αν υπάρχει)
  • Συστατικές επιστολές ακαδημαϊκού ή επαγγελματικού περιεχομένου (αν υπάρχουν)

Προϋποτίθεται η επαρκής γνώση μίας εκ των γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής.

Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα ως άνω, μετέχουν στην διαδικασία επιλογής. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να παρασχεθεί, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Εξεταστική Επιτροπή (Ε.Ε.), δυνατότητα μεταγενέστερης συμπλήρωσης.

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών για τη φοίτησή τους στο Πρόγραμμα γίνεται από την Εξεταστική Επιτροπή (Ε.Ε.), αποτελούμενη από διδάσκοντες στο Πρόγραμμα που ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). Η Εξεταστική Επιτροπή (Ε.Ε.) διεξάγει με ευθύνη της την συνέντευξη των υποψηφίων φοιτητών. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής καθορίζονται κατ΄ έτος από την Εξεταστική Επιτροπή, στο πλαίσιο που καθορίζει ο Νόμος, ο Κανονισμός και η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε).

Η ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης καθορίζεται από την Εξεταστική Επιτροπή (Ε.Ε.) και η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο site του Προγράμματος.